Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dosen Program Studi  Hukum Keluarga Islam

  1. Prof. Dr. Abdul Mun`im, M.Ag. (195611071994031001)
  2. Dr. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. (196111152989031001)
  3. Dr. Agus Purnomo, M.Ag. (197308011998031001)
  4. Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. (197207142000031005)
  5. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (197605172002121002)
  6. Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. (197711112005012003)