Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
  1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. (NIP 197409092001122001)
  2. Dr. Basuki, M.Ag. (NIP 197210102003121003)
  3. Dr. H. Miftahul Ulum, M.Ag.(NIP 197403062003121001)
  4. Nur Kolis, Ph.D.(NIP 197106231998031002)
  5. Dr. Sugiyar, M.Pd.I. (NIP 197402092006041001)
  6. Dr. Ahmad Munir, M.Ag. (NIP 196806161998031002)